ศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

1. หลักการและเหตุผล

 

บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ ผู้ร้องเรียนทั้งภายในและภายนอก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ร้องเรียนให้เกิดความสะดวกและความ สัมฤทธิ์ผลต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน เกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ผู้ร้องเรียนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

 

2. บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและขอบเขตการรับเรื่องร้องเรียน

 

“ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากภายในองค์กรและลูกค้าทั่วไปขององค์กร “ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการดำเนินการของบริษัทฯ “ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากภายในองค์กรและลูกค้าทั่วไปขององค์กร/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อกับบริษัทฯ ช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล

3. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

 

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 

4. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

 

  1.  ข้อมูลจะส่งไปยังอีเมล์ [email protected] จากนั้นประธานคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาหัวข้อร้องเรียน และดำเนินการส่งต่อข้อร้องเรียนให้กับผู้ได้รับมอบหมายตามหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้รับข้อร้องเรียน (ผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามสายงาน) โดยไม่แจ้งแหล่งที่มาของข้อมูลข้อร้องเรียน
  2.  ผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามสายงานได้รับมอบหมายตอบข้อร้องเรียนรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  3.  จบกระบวนการข้อร้องเรียน

 

5. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

 

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง คือ ส่งมาที่ E-mail address: [email protected]  หรือเข้าไปที่  เว็บไซต์ของบริษัท www.movefast.me

 

6. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน 7 วันทำการ เพื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่งเมล์แจ้งให้กับผู้ร้องเรียนทราบในทุกขั้นตอนในการดำเนินการ

 

7. การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ

 

ให้เลขานุการบริษัทฯ หรือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกเดือน ให้เลขานุการบริษัทฯ หรือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการรวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียน ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กร ต่อไป

 

เอกสารร้องเรียน: www.bit.ly/2R4Epv5

ส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนของคุณได้ที่นี่